Thursday, October 18, 2007

cõi thơ trần

...thời gian rồi sẽ qua đi
...đời người rồi cũng xa đi

No comments: