Thursday, October 18, 2007

không đề

...làm một chuyện mà không bao giờ nghĩ mình có can đảm để làm! tuần đầu tháng 1, theo mẹ, dẫn em, xách gói đi... chỉ nghĩ tới thôi, đã nhớ con trào nước mắt...

11/15/07. Grrrrrrrrrrrrr, thụt thò, bàn cãi, tính toán, guilty với đủ thứ người, đủ thứ cái, cuối cùng bắt phone gọi bỏ vé, grrrrrrrrrrr, $75 đồng cho một người, $225 tiền ngu......đau mà tức như bị thiến......chán bỏ xừ....

No comments: