Friday, November 2, 2007

goodbye's (the saddest word)

4 comments:

Mylife said...

Me too. I love my mom very much, same as I love your mom too T. She's so sweet.
L.

zen said...

Thanks L. Big hug!

K.C.Q said...

hay quá zen ơi, thích giọng Celine Dion but thích họat cảnh của cartoon hơn...Mong mãi không phải say goodbye too!!!

zen said...

zen cũng thích nghe Celine lắm, hoạt cảnh hay quá hả Tím, nhưng mà buồn. Cuối tuần ngủ bù nhiều nhiều hỉ?