Tuesday, December 18, 2007

fake friends vs. real friends

FAKE FRIENDS: Never ask for food.
REAL FRIENDS: Is the reason you have no food.

FAKE FRIENDS: Call your parents Mr / Mrs
REAL FRIENDS: Call your parents DAD/MOM

FAKE FRIENDS: bail you out of jail and tell you what you did was wrong
REAL FRIENDS: Would sit next to you saying 'Dawg ... we screwed up... but that was fun!'

FAKE FRIENDS: Never seen you cry
REAL FRIENDS: Cry with you

FAKE FRIENDS: Borrow your stuff for a few days then give it back
REAL FRIENDS: Keep your stuff so long they forget it's yours

FAKE FRIENDS: know a few things about you
REAL FRIENDS: Could write a book about you with direct quotes from you

FAKE FRIENDS: Will leave you behind if that is what the crowd is doing
REAL FRIENDS: Will kick the whole crowds butt that left you

FAKE FRIENDS: Would knock on your front door
REAL FRIENDS: Walk right in and say 'I'M HOME!'

FAKE FRIENDS: Are for awhile
REAL FRIENDS: Are for life

FAKE FRIENDS: will talk bad to the person who talks bad about you.
REAL FRIENDS: Will knock the person out that talked bad about you

Nhớ Christina Yang trong Grey’s Anatomy nói không, “She’s my person. If I murdered someone, she's the person I'd call to help me drag the corpse across the living room floor.” Trên đường đời, mình gặp không biết bao nhiêu là bạn, bạn quen thân, bạn quen sơ, bạn đi học, bạn đi làm, bạn của từng khúc trong cuộc đời, bạn giả, bạn thật….nhưng tìm được người bạn để gọi là “my person” thì có mấy ai? Bạn đó, khi mình xổ lòng xổ ruột ra, chỉ biết thở dài nói, “khổ thân mày!” Bạn đó, không tính toán, không vụ lợi. Bạn đó, gọi là tri kỷ được không?

Oh, the person who sent me this email expects to get this back. Here you go!smile

3 comments:

Anonymous said...

You mean la me ha? hahhaha. I love this.
L.

zen said...

Hú hồn, sáng ra đọc ba chớp ba nháng, tưởng you viết, I love you, hahaha.

Sahara said...

Good words.