Wednesday, April 2, 2008

...mà như thể...

chia xa cuối đường
vuột tay nhau vội vã
em xuôi nam
anh ngược lên hướng bắc
lầm lũi bước đi
không một lần ngoảnh mặt
gần tày gang
mà như thể
bặt tin nhau
bước xuống đường mà chẳng muốn bước mau
sợ ngõ tối
buộc lòng nhau
chẳng thể
mình cứ thế
song hành
mà như thể...
em cứ mãi xuôi nam
anh lại ngược đường về bắc…

2 comments:

Ta said...

Bài này chị viết àh?
It's really good. I like it a lot.

zen said...

Yes and thank you, Ta. :-)