Friday, July 25, 2008

gót chân

khi gót chân bị thốn dữ dội ... làm gì cũng không hết ... đạp lên lá xương rồng (không gai) ấm... chụp hình xương chân ... độn dr scholl's gel thingy... đau lại hoàn đau... làm sao bây giờ?

2 comments:

stranger from a different shore said...

Chi. o*i,

Xoa thu*? Vaseline ? :)

zen said...

Thoa dầu nóng cũng chả đỡ nơi!
Đã về nhà chưa Trâm. Giữ gìn sức khỏe và vui nghen.
chị