Thursday, September 18, 2008

extremist?

Hôm rồi chit chat với chị kk, bảo không take SD for granted nữa vì so với những chổ khác, SD vẫn là chổ lý tưởng để sống. Dặn lòng mình vậy rồi!
Đùng cái, Forbes xếp SD đứng thứ sáu trong những thành phố bị căng thẳng nhiều nhất (stressful cities). Họ bảo thế này: "At No. 6, San Diego was the most unexpected city on our list. How could a laid-back beach town be stressful? Well, it's got the fifth least affordable housing of the 40 major metro areas surveyed, a 6.4% unemployment rate and car-happy residents paying $3.81 for a gallon of gas. But, they don’t let those numbers get them down. Pleasant weather and beautiful beaches contribute to a serotonin-soaked attitude that appears to take the edge off of tough times."
Kinh tế đang chạy xuống dốc không phanh thế này; tỷ lệ thất nghiệp tăng cũng không phanh như thế kia, bảo không ngồi chắc lưỡi cũng không được.

No comments: