Monday, October 20, 2008

lâu ngày gặp lại

Mũi Nì xẹp lép à!

4 comments:

Anonymous said...

hehehe kuna and u-chan look so cute together. and yes, I have finally found your secret blog! muahahahahah!

anh phước said...

Không biết chủ nhân đang đảo căn nhà này lộn mòng mong như thế nào. Xin xem hồi sau sẽ rõ!

kiki said...

Love this picture!

zen said...

*Hiệp khách ẩn danh này không tiết lộ danh tánh mần răng mà tiện xưng hô. Phải có nội gian mới biết kuno và uchan chớ. hmmmm???

*hehehe, anh cứ kéo ghế chờ tiếp đi. khi tối mắt làm sao cũng không vừa lòng, vừa mắt hết!

*kodak moment há chị kiki.