Friday, November 7, 2008

xưa vs. nay

xưa:
tháng tám có chiếu vua ra
cấm quần không đáy người ta hãi hùng
không đi thì chợ không đông
đi thì phải lột quần chồng sao đang
nay:
luật đâu có luật lạ lùng
đứa nào ngực lép đừng hòng lái xe
ra đường mới thiệt nhiêu khê
mượn đai của vợ, độn theo (2) quả dừa!

No comments: