Tuesday, May 5, 2009

happy family


Chim mẹ làm ổ trên cái thang sau nhà. Nhẫn nại ấp trứng trong khi chim ba đứng canh bên hàng rào. Ngày nào con cũng ra ngó nghiêng. Ba biểu, 'đất lành chim đậu."

No comments: