Friday, May 14, 2010

nông dân thời @

vữn là nhà cậu Hai. ahèm, nuôi cỏ giỏi quá nha!

3 comments:

Hy said...

"Nông dân thời @" , đọc cái tựa đề thấy mắc cười thiệt . Hai bé cắt chi mà cầm kéo vậy ?

quyen said...

Hy, cắt cỏ chớ cắt chi, kiểu cách không? đã bảo nông dân thời @ mà lị.

Mẹ Chuột said...

đúng là nông dân thời @ mà...