Thursday, September 2, 2010

quởn

Sự tự tin thái quá không chỉ dành riêng cho thí sinh của AI, người mình cũng tự tin không kém: (hình như phải bấm play nó mới chịu chạy)

No comments: