Monday, November 7, 2011

tết cơm mới

...i did my best, it wasn't much
i couldn't feel, so i tried to touch
i've told the truth, i didn't come to fool you
and even though it all went wrong
i'll stand before the lord of song
with nothing on my tongue but hallelujah....
Trong khi mình thành kính khấn vái trước Phật. Cô kia nhờ ba Nì lục tìm trong tủ đựng tro cốt tìm hủ cốt người nhà mới gọi để lên thỉnh về. Tên (trên hủ cốt là) gì chị? Tên Tuấn!

No comments: