Saturday, November 18, 2006

thứ bảy

Thứ bảy nhưng không ngủ muộn được. OX bữa giờ làm OT như crazy. Hứa với tụi nhỏ dẫn đi Zoo đã mấy tuần nhưng chưa đi được. Tuần trước vớt vát, dẫn đi Petco coi... hamsters đỡ nhưng tuần này thì phải giữ lời hứa. Bỏ vào cái CD,"đánh Đông, dẹp Bắc" một hồi là dọn xong cái nhà từ trong ra ngoài. Dẫn hai đứa đi Zoo. Tại có membership nên đi Zoo lần này không biết là lần thứ mấy mươi. Đã gần cuối tháng mười một mà trời nắng và khô, thiên hạ còn bận quần short và tank top.
Looking for the leopard
Jasmine insisted to see "Domingo" (Flamingo)

Komodo Dragon

No comments: