Monday, May 14, 2007

her MOODS

She laughs, she cries,
She wonders, she's surprised...
a lady with so much emotion,
a face that conveys passion.
Her M O O D S.
Nếu không buồn thảm, tuyệt vọng như thế này, cô sẽ như thế nào? Xem thêm hình của Manuel Libres Librodo

No comments: