Friday, June 29, 2007

Lifes boo boos

Đứt tay, té đau, gọi chung là boo boos, có band- aid là hết ngay.
Lifes boo boos? Choc-aid tới cứu liền. Hàng độc đấy!Chỉ có điều ăn xong, lifes boo boos vẫn còn.

No comments: