Friday, July 20, 2007

friday

This is posted in front of the swimming class. No bathroom access, no peeing on the grass, so where can we pee? Where else?

2 comments:

CapriR said...

water bottle hay là tiết kiệm nuớc cho hồ bơi hén :-)

zen said...

Chắc là tiết kiệm nước trong hồ. Kenneth mới "thú tội" với em là nó có "đi" trong hồ một lần.