Saturday, December 1, 2007

a placeholder for rau răm...

Tưởng lạc mất bài thơ, hóa ra không phải. Chỉ ép trong cuốn tập trong xe. Mà chắc cũng không cần thiết nữa rồi. Ngày đầu tháng mười hai, tháng cuối cùng của năm. Ngoảnh lại mới thấy thời gian vụt bay đi cái vèo. Hôm qua mưa cả ngày, bữa nay lạnh xốn xang.

No comments: