Wednesday, April 30, 2008

i hate you then i love you

Vợ: I'd like to run away from you
But if I were to leave you I would die
I'd like to break the chains you put around me
And yet I'll never try

Chồng: No matter what you do you drive me crazy
I'd rather be alone
But then I know my life would be so empty
As soon as you were gone

Vợ: Impossible to live with you
But I could never live without you
...
You make me sad
You make me strong
You make me mad
You make me long for you
...
Chồng: You make me live
You make me die
You make me laugh
You make me cry for you

Both: I hate you
Then I love you
.........................................
Mỗi lần nghe bài này, tưởng tượng mình và my truly đang cự nhau.
Mỗi lần đang cự nhau, tưởng tượng mở cái bài này lên chắc giống như mình đang vung tay, rướn cổ lên hát opera lắm lắm.

No comments: