Thursday, May 1, 2008

another crazy day

Yes, it's crazy hair day!

6 comments:

Anonymous said...

T. that's not crazy, they looookkkkk so cute, I like it, it's a beautiful style, looookkk ccooooolllllll :-)
L.

Happy Little Baby said...

hihihihihihi

zen said...

O. không thấy vô 8 dzậy?

zen said...

L. It is Crazy. She's a class clown, always tries to make everybody laugh.

Happy Little Baby said...

Busy quá đó Zen. Man, mình không phải tuổi ngựa mà suốt ngày chạy như ngựa lồng....hic ..

zen said...

O. hahaha, nói ngựa chạy được rồi, nghe ngựa lồng thấy hình tượng quá xá...
Nice weekend nha!