Monday, October 6, 2008

luật mới

Chỉ mới áp dụng ở California: phải có nutrion facts trong những quán ăn! Vài năm nữa, không chừng sẽ có luật bỏ luôn cái cân trên mỗi bàn ăn luôn!

2 comments:

kiki said...

Bo? ca^n le^n ba`n va` co' 2 sections: cell and no cell phone :)

zen said...

No, no, no, install luôn phone booth cho mỗi bàn chứ chị. :-)