Tuesday, January 6, 2009

nhắn...

ba gọi anh là Quách Tỉnh
vì anh ăn nói chân tình đó thôi
cần chi chót lưỡi đầu môi
điêu ngoa giữa chốn chợ đời nhiễu nhương
em thì cứ mộng bình thường
người đi trăm hưóng mười phương mặc người
ngày sang có tiếng con cười
anh đừng nhăn mặt rối bời lòng ai
thức lâu mới thấy đêm dài
chim quyên ăn trái, bỗng lười câu ca?

No comments: