Thursday, July 9, 2009

chiều

...trên đường về nhớ đầy...

No comments: