Friday, July 31, 2009

cuối

tháng bảy thênh thang
rồi cũng trở mình đi mất...

No comments: