Tuesday, August 18, 2009

hoàng hôn

thôi em, cũng đã muộn rồi
níu trăm sợi lạc vãn hồi ngày xanh
thôi đừng nắng gió loanh quanh
về neo bám lại chòng chành ngày thơ...

No comments: