Tuesday, June 28, 2011

butt-dial, again!

Thứ hai còn nồi phở, ba mẹ với Út qua ăn giúp. Húp sì sụp xong ai cũng kêu no quá rồi chạy về nhà luôn. Một hồi thấy điện thoại reo mà không thấy nói gì, là con Út bấm nhầm. Text cho nó nói, nè, you butt-dialled me, I heard everything, was my Pho that bad? hì hì, hai phút sau nó gọi lại liền, lập bập, I swear, I swear, không ai nói gì hết, chỉ có ba khen phở ngon rồi em nói mà thịt hơi nhiều thôi. hihi, con nhỏ này khôn với ai không biết mà khờ hết nói, không cần đánh đã khai. :)

No comments: