Saturday, November 12, 2011

rained out

again! Ba tuần cuối của mùa banh mà hết hai trận bị hủy vì trời mưa. Mỗi lần thấy coach gởi email ra hủy game là nó xì hơi xìu xìu như lúc bị cho ra ngồi ngoài biên như vầy đây! Bù lại thì nó nướng brain vô mấy cái games với cousins. Hy vọng tuần sau không mưa cho trận cuối mùa!

No comments: