Tuesday, February 13, 2007

vẽ tranh- tiếp theo

Nếu không vẽ được bức tranh lãng mạn như tôi nói hôm qua, thì tranh như thế này cũng được...
In a church, during a service, an old woman turned to her husband and whispered into his ear, “Well, I just let out a silent gas, what should I do?”
Her husband said to her, “It’s about time you change your hearing aids’ batteries.”
Cũng lãng mạn chán đấy chứ?

No comments: