Thursday, March 22, 2007

linh tinh

Mợ tôi kết thúc cái email bằng chử "Love, Auntie" Tôi ngồi như thôi miên, không biết mợ có ngừng tay khi viết tới đây không? Chắc khi người ta viết thư, chử nghĩa dễ trang trãi hơn khi gặp mặt.

No comments: