Tuesday, May 8, 2007

chạm mạch

Direct Costs. Indirect Costs. Cộng trừ nhân chia. Percentage. Carry forward. Thêm qua bớt lại. Numbers. Regulations. Theo hay không theo. Mơ. Thực. Thở dài ngao ngán. Hiện hữu. Khái niệm trừu tượng. Tồn tại. Lê lết qua ngày.

No comments: