Tuesday, May 8, 2007

tỉnh tỉnh, mơ mơ

Ngày đầu trở lại làm việc, ngày mới dài làm sao. Gởi đi ra bốn cái email thì ba cái bị sai mất rồi. Không phải còn nuối tiếc chuyện nghỉ ngơi nhưng đầu óc hơi bị trì trệ, không hoàn toàn hoạt động cộng với những giấc mộng mị quái gỡ lúc đêm làm cho người chậm chạp đấy thôi.
Phù du nở muộn
Tiếng thở dài cùng tôi xuống phố
lây lan
Vài cơn gió mồ côi
Vài nụ nhìn chuyển động
Mặt trời xoay (Giao Mùa- Đặng Hải Yến)

No comments: