Saturday, August 18, 2007

một ngày như mọi ngày

...một ngày như mọi ngày/anh trả lại đời tôi
một ngày như mọi ngày/ta nhận lời tình cuối
một ngày như mọi ngày/đời nhẹ như mây khói
một ngày như mọi ngày/mang nặng hồn tả tơi
một ngày như mọi ngày/nhớ mặt trời đầu môi
một ngày như mọi ngày/đau nặng từng lời nói
một ngày như mọi ngày/từng mạch đời trăn trối
một ngày như mọi ngày/đi về một mình tôi
một ngày như mọi ngày/quanh đời mình chợt tối
một ngày như mọi ngày/giọng buồn lên tiếp nối
một ngày như mọi ngày/xe ngựa về ngủ say
một ngày như mọi ngày/anh trả lại đời tôi
một ngày như mọi ngày/xếp vòng tay oan trái
một ngày như mọi ngày/từng chiều lên hấp hối
một ngày như mọi ngày,
bóng đổ một mình tôi...

~TCS, Ý Lan hát~

No comments: