Sunday, September 28, 2008

t&t

Bữa nay bạn già tui lên xe bông, í quên, bạn già tui đưa nàng lên xe bông. Tui ở xa không về được, mong bạn già với nàng yêu nhau tới đầu bạc răng long!

No comments: