Friday, December 12, 2008

mẹ con

mẹ nói hồi xưa ngoại cũng ngồi vạch tóc bắt chí cho mẹ như vầy đây! chuyện như cổ tích, mẹ? có chí?

2 comments:

Anonymous said...

hmm...reminds me of someone...

zen said...

i was about to say, reminds me of...you! hehehehe