Saturday, May 30, 2009

...

...đi xén lại tóc, sơn phết màu mới, có lẽ đi một vòng đâu đó, thứ hai sẽ bước vô cửa với tự tin cặp kè bên mình. vẫn giữ ý định lấy Rao, yes, take on Rao.
Got Rao. Have no idea where to start but I'll manage...

No comments: