Tuesday, June 2, 2009

quỳnh ơi,

tự nhiên tau ngồi nghĩ, người mình lắm lúc giỏi chùm đụp vá víu là vậy. à, tau bỏ cả tuần nghĩ mới ra cái từ tau muốn nói, là bám víu.

No comments: