Monday, May 4, 2009

đổi giày


3 comments:

Anonymous said...

Jasmine nhin lon ra qua, she so cute
L.

zen said...

L. chắc bắt đầu đi đòi gạo! :-)

Happy Little Baby said...

J cute quá