Saturday, August 22, 2009

chuyện ngày mưa

Jasmine nhớ Om hông?
Which Om?
Om in Huế đó. Om không nói chuyện được, he talked ớ ớ with us, remember?
Yeah.
Om chết rồi!
How?
Om was old and sick so he died.
I'm glad bà cố is still alive.
Yeah, me too.
*Om is Ôn hay Ông.

2 comments:

K.C.Q said...

Chia buồn cùng gia đình bà nghe.

quyen said...

Cảm ơn bà.