Tuesday, July 12, 2011

mồ côi?

Hai đứa nó nằm chơ vơ trong cái tổ trước nhà mẹ. Giả thuyết là mẹ nó đã bị con mèo ác ôn nào vồ rồi!

No comments: